CNC-puuntyöstön ammattilainen

Nopeat toimitukset!

Päivitetty 19.4.2021.

Rekisterinpitäjä

Uniwood Oy (jäljempänä myös uniwood.fi)


Aleksanterinkatu 2B 45


15110 Lahti

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava

Petri (Jimi) Sajalahti

Puhelinnumero: 040 546 2599

Sähköposti: jimi@uniwood.fi

Rekisterin nimi

Uniwood Oy:n viestintärekisteri.

Yleistä sivustosta Uniwood Oy

Sivusto uniwood.fi voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille. Kyseisillä verkkosivuilla noudatetaan sivustojen omia tietosuojakäytänteitä, eikä Uniwood Oy ole niistä tai sivustojen muusta sisällöstä vastuussa.


Uniwood Oy säilyttää oikeuden poistaa rekisteristä henkilötietoja, joiden ei katso enää palvelevan tarkoitustaan, tai joiden katsoo olevan jopa haitallisia Uniwood Oy:lle, sen viestinnälle ja muille rekisteriin kirjatuille henkilöille.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri toimii Uniwood Oy viestintä-, markkinointi-, myynti- ja asiakasrekisterinä. Rekisteri auttaa Uniwood Oy:tä viestimään kohdeyleisönsä ja seuraajiensa kanssa edellä mainittujen tavoitteiden ja suhteiden edistämiseksi. Uniwood Oy:n kohdeyleisöön ei kuulu lapsia. Kerättyjä tietoja käytetään esimerkiksi Uniwood Oy:n blogien jakamiseen, uutiskirjeen lähettämiseen (kun rekisteröity on tilannut sen) sekä muista lähteistä löytyvien sisältöjen levittämiseen, kun nämä Uniwood Oy:n näkemyksen mukaan voivat kiinnostaa rekisteriin kirjattuja henkilöitä, verkkosivuston kohdeyleisöä tai potentiaalista kohdeyleisöä. Uniwood Oy:llä on oikeus tuoda rekisteriin kirjattuja tietoja julkisesti saataville, kun tämä palvelee rekisterin käyttötarkoitusta. Tämä voi olla tilanne esimerkiksi, kun Uniwood Oy mainostaa sisältöjään, tuotteitaan tai palveluitaan. Tällöin Uniwood Oy, voi julkaista rekisteröidyltä saamiaan palautteita, jotka hän on luovuttanut Uniwood Oy:lle vapaaehtoisesti esimerkiksi kyselykaavakkeen, tai muun verkkokaavakkeen välityksellä. Uniwood Oy ei koskaan julkaise yksittäisen henkilön tunnistamiseen johtavia tietoja (esimerkiksi koko nimi). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää luovuttamiensa tietojen julkaisu olemalla yhteydessä Uniwood Oy:n tietosuojavastaavaan. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käsitellään Suomen ja Euroopan Unionin voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Millä perustein käsittelemme tietojasi?

Voimme käsitellä tietojasi perustuen (1) suostumukseesi, kun luovutat meille henkilötietosi, tai muita tietojasi vapaaehtoisesti esimerkiksi verkkokaavakkeen, tai muun henkilötietojen toimittamisen mahdollistavan kaavakkeen kautta. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi perustuen (2) oikeutettuun etuumme, kun kyse on rekisterin käyttötarkoituksen täyttämisestä; petosten estämisestä; Uniwood Oy:ssä tapahtuvien sisäisten hallinnollisten muutosten toteuttamiseksi/ohessa; tietoverkon turvaamiseksi ja tietoturvasyistä; Uniwood Oy:n toiminnan/liiketoiminnan kehittämiseksi; sekä rikosten tai rikosepäilyjen ilmoittamiseksi viranomaisille. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös perustuen (3) sopimuksiimme, tai (4) lakisääteisiin velvoitteisiimme nojaten.

Tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, mutta ei välttämättä sisällä kaikkia tietoja jokaisesta rekisteröidystä: Etunimi; Sukunimi; Koko nimi; Sähköpostiosoite; Puhelinnumero; Osoite; Työtehtävä; Organisaatio/yritys; Laskutusosoite ja tiedot; Y-tunnus; IP-osoite; Kyselykaavakkeilla kerätyt tiedot, jotka rekisteröity on meille vapaaehtoisesti luovuttanut; Muut tiedot, joita rekisteröity on toimittanut meille; Yritysten toimihenkilöiden tietoja voidaan lisätä rekisteriin julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä; Verkkosivujen evästeiden keräämät tiedot; Lisäksi rekisteriä voidaan täydentää julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

Tietolähteet ja tietojen kerääminen

Rekisterin tietolähteitä ovat rekisteröidyn vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot, sekä julkisista tietolähteistä saatavilla olevat tiedot. Haluamme myös varmistaa, että käsitellessämme henkilön tietoja hänen suostumukseensa perustuen, on henkilö itse lisännyt tietonsa rekisteriimme. Siksi pyrimme mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan henkilön luovuttamien yhteystietojen ja henkilötietojen oikeellisuuden. Tämän voimme tehdä esimerkiksi sähköpostirekisterimme tapauksessa lähettämällä henkilölle vahvistusviestin hänen tietojensa rekisteriin kirjaamisen yhteydessä. Pidämme kuitenkin oikeuden olla lähettämättä tällaista vahvistusviestiä, kun meillä on syytä olettaa, että henkilötietonsa meille antava henkilö on valmiiksi rekisteröity rekisteriimme. Edellä mainittu tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, jossa pyrimme olemaan yhteydessä yksinomaan rekisteriimme valmiiksi kirjattuihin henkilöihin, esimerkiksi opas-, video-, tai muita sisältöjä heille toimittaaksemme, jolloin emme välttämättä lähetä sisältöjen lataajalle erillistä vahvistusviestiä tilauksesta, kun kyse on ilmaissisällön lähettämisestä. Tämä käytänne on olemassa sisältöjemme levittämisen helpottamiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Uniwood Oy tuo aina sisältöjen maksullisuuden selkeästi esille niiden tilauksen yhteydessä, jos sisällöt ovat maksullisia.


Lisäksi voimme täydentää rekisterissä jo olemassa olevia tietoja julkisista tietolähteistä saaduilla tiedoilla, kun kyse on ei-yksityishenkilön ominaisuudessa rekisteröidystä henkilöstä.


Joidenkin tietojen antaminen voi olla tarpeellista, tai jopa välttämätöntä esimerkiksi asiakassuhteen hoitamiseksi, tai sopimusten toimeen panemiseksi. Jos emme saa tällaisia tietoja, niin emme voi taata, että pystymme palvelemaan rekisteröityä.


Tietoyhteiskuntakaaren (202 §) mukaan sähköisen suoramarkkinoinnin lähettäminen yrityksille on luvallista ilman suostumusta. Tällaisia kontakteja ja heidän henkilötietojaan voidaan lisätä rekisteriin ilman kontaktin suostumusta, mutta kontakti voi halutessaan kieltää Uniwood Oy:n sähköisen viestinnän, markkinoinnin ja myyntisisällön lähettämisen. Näin tehdäkseen, tulee rekisteröidyn ilmaista tahtonsa Uniwood Oy:n tietosuojavastaavalle, tai poistua omatoimisesti Uniwood Oy:n sähköpostirekisteristä, mikä onnistuu jokaisen Uniwood Oy lähettämän sähköpostin lopusta. Tästä lisätietoja jäljempänä kohdassa “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”.


Yllämainittujen menetelmien lisäksi Uniwood Oy voi kerätät henkilötietoja myös yhteistyössä toisten toimijoiden, kuten yritysten, organisaatioiden tai eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Tällön Uniwood Oy voi kerätä henkilötietoja toisen toimijan hallinnoimaan rekisteriin tai järjestelmään, kun se on aiheellista tai muuten järkevää esimerkiksi henkilötietojen kustannustehokkaan keräämisen kannalta (jos yhteistyökumppani omistaa esimerkiksi järjestelmän webinaarien järjestämiseen). Tällöin kerätyt tiedot voidaan väliaikaisesti kerätä yhteistyökumppanin rekisteriin ja myöhemmin siirtää Uniwood Oy rekisteriin. Uniwood Oy voi kerätä henkilötietoja tällä tavoin toisen toimijan rekisterin kautta myös, kun kyse on Uniwood Oy alihankintana ostamasta markkinointipalvelusta, tai muusta alihankintana ostetusta palvelusta. Näin toimittaessa Uniwood Oy edellyttää, että henkilötietojen kerääjä minimoi henkilötietojen “sekoittumisen” riskin rekisteriin jo valmiiksi kirjattujen henkilötietojen kanssa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi perustamalla erillinen kontaktilista yhteistyössä kerättäville henkilötiedoille.

Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä rekisteristä toiseen tai luovuteta ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön, ja niihin on pääsy ainoastaan Uniwood Oy:n erikseen valtuuttamilla toimijoilla.


Uniwood Oy voi valtuuttaa toisen toimijan (yksilö, yritys, tai organisaatio), tai toimijoita, käsittelemään henkilötietoja esimerkiksi hankkiessaan henkilötietojen käsittelyä edellyttäviä ulkoistettuja markkinointipalveluita toisilta yrityksiltä, organisaatioilta, tai alan ammattilaiselta. Toimijat, jotka Uniwood Oy on valtuuttanut käsittelemään rekisterin tietoja, ovat salassapitovelvollisuuden sitomia. Tällöin osapuolten välinen suhde on määritelty tietojenkäsittelyä koskevilla sopimuksilla ja asiakirjoilla.


Poikkeuksena tietojen luovuttamiselle on tilanne, jossa tietojen luovutus on lain velvoittamaa, tai laki velvoittaa Uniwood Oy:n antamaan viranomaisille pääsyn rekisteriin tai sen tietoihin. Näin voi olla esimerkiksi viranomaisten suorittaman tarkastuksen yhteydessä.


Muita tilanteita, joissa henkilötiedot voidaan siirtää rekisteristä toiseen ovat:


 • Uniwood Oy:n omistajuuden vaihtuessa.
 • Uniwood Oy rekisterin sulautuessa toiseen rekisteriin.
 • Uniwood Oy sisäisen hallinnollisen rakenteen muuttuessa, tai muiden yritysjärjestelyiden yhteydessä.
 • Uniwood Oy toteuttaa omaa kohdeyleisöään koskevan yhteistyöhankkeen toisen toimijan (yritys, organiaatio, blogaaja, asiantuntija tai muu taho) kanssa. Tällöin tietojen siirtäminen edellyttää, että Uniwood Oy katsoo tietojen siirtämisen palvelevan rekisteröityjen etua esimerkiksi heille välitettävän tiedon kiinnostavuuden, tai potentiaalisen kiinnostavuuden muodossa.
 • Uniwood Oy kerätessä henkilötietoja omiin järjestelmiinsä yhteistyössä toisen toimijan kanssa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi yhteistyössä toisen toimijan kanssa järjestettävän webinaarin pitäminen. Tällöin henkilötiedot voidaan kerätä lähtökohtaisesti vain toisen toimijan (Uniwood Oy, tai yhteistyökumppani) järjestelmiä käyttämällä, jolloin henkilötiedot tallentuvat järjestelmän omistajan rekisteriin. Myöhemmin näin kerätyt henkilötiedot voidaan siirtää joko Uniwood Oy rekisteriin, tai yhteistyökumppanin rekisteriin riippuen kumman rekisteriin tiedot kerättiin. Uniwood Oy katsoo, että tällaisessa tilanteessa kummallakin toimijalla, Uniwood Oy:lla ja yhteistyökumppanilla, on oikeus kerättyjen henkilötietojen rekisteriinsä lisäämiseen, kunhan rekisteröityjä on informoitu tästä henkilötietojen keräämisen yhteydessä ja he ovat hyväksyneet myös Uniwood Oy yhteistyökumppanin tietosuojaselosteen. Lähtökohtaisesti informointi tapahtuu Uniwood Oy ja yhteistyökumppan(e)i(de)n logojen esittämisellä henkilötietojen keräämisen yhteydessä, sekä aiheellisten tietosuojaselosteiden, tai niitä vastaavien asiakirjojen esittelemisellä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi verkkosivulla, tai kaavakkeella, jolla henkilötietojen kerääminen toteutetaan.
 • Muussa tilanteessa, jossa Uniwood Oy katsoo tietojen siirtämisen palvelevan rekisteröityjen etua.


Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja ei siirretä ulos rekisteristä.

Henkilötietojen luovutus ja siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Uniwood Oy voi käyttää järjestelmiä tai palveluita, joiden palveluntarjoajien palvelimet saattavat sijaita EU- tai ETA-maiden ulkopuolella. Jos Uniwood Oy käyttää tällaisen palveluntarjoajan järjestelmiä tai palveluita, niin Uniwood Oy varmistaa, että (1) palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan Euroopan Unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten GDPR-asetusta, tai (2) täyttää näiden asetusten asettamat edellytykset, tai (3) on Euroopan Unionin mukaan riittävän tietoturvatason maa, tai (4) on tietojenkäsittelyn tapahtuessa Yhdysvaltalaisilla palvelimilla, Privacy Shield sertifioitu.

Rekisterin suojaus ja suojauksen kehittäminen

Rekisteri on suojattu alan yleisten menetelmien mukaisesti käyttäjätunnuksin ja salasanoin, joita hallinnoi Uniwood Oy. Rekisteriin on pääsy ainoastaan Uniwood Oy valtuuttamilla henkilöillä. Tietoja säilytetään lähes ainoastaan sähköisessä muodossa ja niistä voi olla olemassa Uniwood Oy hallinnoima varmuuskopio, joka takaa tietojen eheyden ja nopean palautettavuuden Uniwood Oy palveluntarjoajan mahdollisen vikatilan sattuessa. Rekisterin sähköinen varmuuskopio on maksimissaan 3 kk vanha, jotta rekisteröidyt henkilötiedot varmuuskopiosta palautettaessa, olisivat mahdollisimman ajantasaiset. Mikäli tietoja palautetaan varmuuskopiosta, niin rekisterin tiedot eivät välttämättä ole täysin ajan tasaiset. Tästä voi seurata, että rekisteristä eronneiden tulee erota rekisteristä uudelleen.


Varmistaakseen rekisterin suojauksen pitkällä aikavälillä ja kehittääkseen sen suojausta, järjestää Uniwood Oy kerran vuodessa sisäisen auditoinnin (voidaan toteuttaa itse tai alihankintana), jossa käydään läpi menneen vuoden merkittävät tapahtumat Uniwood Oy tietosuojan kannalta. Tällaisia tapahtumia voivat olla mahdolliset Uniwood Oy tietoon tulleet tietoturvaloukkaukset, tietovuodot, tai muut vastaavat Uniwood Oy rekisterin kannalta keskeiset tietosuoja asiat. Auditoinnin pohjalta Uniwood Oy laatii lyhyen raportin, johon tapaukset on koostettu ja Uniwood Oy analysoi tietoturvamenetelmienstä tilaa, sekä kartoittaa kuinka sitä olisi mahdollista parantaa, jos tälle on aihetta. Auditoinnin yhteydessä Uniwood Oy voi tarvittaessa käydä läpi myös käyttämiensä palveluntarjoajien tietosuojasertifikaatit (kuten Privacy Shield) ja varmistaa, että nämä ovat voimassa. Auditoinnin perusteella laadittu raportti on saataville viranomaistarkastuksia varten.

Kauanko Uniwood Oy säilyttää henkilötietoja?

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja kunnes rekisteröity poistaa ne rekisteristämme itse, tai esittää tietosuojavastaavallemme pyynnön henkilötietojen poistamisesta. Pyynnön esittäminen ja sitä koskevat tarkennukset on kuvattu kohdissa “rekisteröidyn oikeudet” sekä “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”. Voimme myös poistaa rekisteristä tietoja, joiden säilyttämisen Uniwood Oy katsoo olevan joko haitallista Uniwood Oy:lle, tai joiden Uniwood Oy ei katso palvelevan tarkoitustaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi toteuttaa alle listatut oikeutensa joko olemalla yhteydessä Uniwood Oy tietosuojavastaavaan, tai poistumalla sähköpostirekisteristämme jokaisen lähettämämme sähköpostin lopusta löytyvää linkkiä klikkaamalla. Lue tarkempi kuvaus alempaa, kohdasta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”.


 • Suostumuksen peruuttaminen

Käsitellessämme tietojasi perustuen suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn lähettämällä sähköpostia Uniwood Oy tietosuojavastaavalle (lue myös alemaa kohta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”). Jos sinut on kirjattu sähköpostirekisteriimme, niin voit peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn minkä tahansa Uniwood Oy sinulle lähettämän sähköpostin lopusta.


 • Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen

Jos rekisterimme sisältää sinua koskevia henkilötietoja, niin sinulla on oikeus saada tästä tieto, sekä saada tietää mitä henkilötietojasi käsittelemme (lue myös alempaa kohta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”). Voit toteuttaa oikeutesi lähettämällä asiaa koskevan tarkastuspyynnön Uniwood Oy tietosuojavastaavalle, tai sähköpostirekisteriämme koskevissa tapauksissa tarkastella tietojasi sähköpostiisi tulleiden viestien lopusta löytyvän linkin kautta.


 • Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset, tai vanhentuneet tiedot (lue myös alemaa kohta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”). Sähköpostirekisterimme tapauksessa voit tapauskohtaisesti jopa korjata tietosi itse kunkin sähköpostiisi meiltä saamasi sähköpostin lopusta löytyvän linkin kautta.


 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Sinulla on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi Uniwood Oy suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit kieltää tämän milloin tahansa lähettämällä asiaa koskevan viestin Uniwood Oy tietosuojavastaavalle (lue myös alempaa kohta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”). Lisäksi voit poistua sähköpostirekisterimme postituslistoilta, tai lopettaa uutiskirjeemme tilaamisen minkä tahansa sähköpostiisi meiltä saamasi viestin lopusta löytyvän linkin kautta.


 • Oikeus vastustaa käsittelyä

Käsitellessämme henkilötietojasi yleisen edun, tai oikeutetun etumme perusteella, on sinulla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Vaatimuksesi pannaan toteen, mikäli (1) toinen painavampi syy ei sitä estä, tai (2) se ei ole ristiriidassa Uniwood Oy oikeudellisten velvoitteiden kanssa. Huomaathan, että henkilötietojen käsittelyn vastustaminen voi estää meitä palvelemasta sinua.


 • Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen menetelmät katsotaan tapauskohtaisesti ja tietyissä tilanteissa aiheellista voi olla yksinkertaisesti poistaa kaikki henkilötietosi rekisteristämme, tai säilyttää ne rekisterissä erillisellä listalla, johon on kerätty käsittelyn rajoittamista vaatineiden henkilötiedot. Kussakin käsittelyn rajoittamisen vaatimistapauksessa, Uniwood Oy määrittelee sopivaksi katsomansa keinot oikeutesi turvaamiseksi, niin ettei se ole ristiriidassa muiden rekisteröityjen oikeuksien kanssa, tai Uniwood Oy resurssit huomioiden kohtuuttoman kallis järjestää.


 • Oikeus saada tiedot siirretyksi

Jos käsittelemme tietojasi sopimuksen täyttämiseksi, tai suostumuksesi perusteella, niin sinulla on oikeus saada meiltä, meille sähköisesti lähettämäsi henkilötiedot, jotta voit siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle. Käytännössä tämä toteutetaan useimmiten lähettämällä sinulle .CSV-tiedostomuodossa oleva kooste henkilötiedoistasi, jolla voit siirtää tietosi toiseen rekisteriin.

Lisätietoja henkilötietojesi turvaamisesta

Jotta henkilötietojesi turvallisuus olisi taattu, säilyttää Uniwood Oy oikeuden tarkastaa henkilöllisyytesi tilanteessa, jossa pyydät pääsyä rekisteriin sinusta kirjattuihin tietoihin. Menetelmällä Uniwood Oy minimoi tietojesi vuotamisen riskin ja varmistaa sinusta kirjattujen tietojen luottamuksellisen säilyttämisen. Tästä syystä emme välttämättä voi kaikissa tilanteissa luovuttaa sinusta rekisteriin kirjattuja tietoja nähtävillesi, jos et kykene todistamaan meille henkilöllisyyttäsi.

Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta

Mikäli olet yksityinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelemme suostumukseesi perustuen, ja haluat poistua sähköpostirekisteristämme, tai saada pääsyn tietoihin, voit tehdä tämän meiltä sähköpostiisi saamiesi viestien lopusta löytyvän linkin kautta. Emme poista yksityishenkilöitä rekisteristä Uniwood Oy tietosuojavastaavalle osoitettujen pyyntöjen perusteella, mutta Uniwood Oy tietosuojavastaava voi antaa sinulle neuvoja rekisteristä, tai opastaa postituslistoilta eroamisessa. Tämä siksi, etteivät rekisteriin kirjattujen tiedot vuotaisi missään tilanteessa ulos, ja ettei rekisteristä poisteta rekisteröityjä ilman näiden todellista suostumusta tai tahtoa.


Mikäli olet yrityksen työntekijä ja sinut on lisätty rekisteriimme julkisesta tietolähteestä saamiamme tietoja käyttäen, on sinulla oikeus erota rekisteristämme. Voit tehdä näin lähettämällä asiasta pyynnön Uniwood Oy tietosuojavastaavalle, tämä pyyntö sinun tulee lähettää rekisteriimme kirjatun sähköpostiosoitteesi kautta. Näin varmistamme, että viestin lähettäjä olet sinä. Vaihtoehtoisesti voit erota sähköpostirekisteristämme kunkin sähköpostin lopusta löytyvän linkin kautta.


Yleistä: Jos esität henkilötietojesi poistamispyynnön Uniwood Oy tietosuojavastaavalle ja haluat, että sinut poistetaan jostain tietystä rekisterimme osasta, järjestelmästä (esimerkiksi CRM-järjestelmä, tai sähköpostilista), tai koko rekisteristä, niin sinun tulee ilmaista tietosuojavastaavallemme, mistä näistä haluat tietosi poistettavan. Jos haluat kieltää meitä lähettämästä sinulle mitään sisältöjä tai viestintää, niin voi olla, että joudumme säilyttämää henkilötietosi rekisterissämme tämän tarkoituksen onnistumiseksi. Jos et tiedä mihin järjestelmiimme, tai rekisterin osiin henkilötietosi on tallennettu, niin voit pyytää tästä tiedon Uniwood Oy tietosuojavastaavalta. Autamme sinua mielellämme.

Evästeet

Saat lisätietoja evästeiden käytöstämme asiaa käsittelevästä selosteestamme.

Tämän tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, tietojenkäsittelymenetelmiemme muuttuessa tai toimintamme muuttuessa. Siksi on suositeltavaa, että vierailet tällä sivulla aika ajoin. Tietosuojaselosteeseen tekemämme muutokset astuvat voimaan päivitettyämme verkkosivuiltamme löytyvän tietosuojaselosteen.